Dějepis dejepis.okhelp.cz

České dějiny 1316-1334 našeho letopočtu - Lucemburkové - test

home »  ceska historie  »  1316 1334 Lucemburkove

Sponzorované odkazy


This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

00:00:00 

České dějiny 1316-1334 našeho letopočtu - Lucemburkové - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
Chyba
 
1)
Král Jan zbavil úřadu podkomořího i svého potenciálního spojence Viléma Zajíce z Valdeka a rovněž tak Jindřicha z Lipé nahradil ve funkci maršálka dalším cizincem. Král se dostal do izolace.
1316 6. ledna
1317 začátek prosince
1318 Vánoce
last  next  Top End
 
2)
Přátelská smlouva českého krále Jana Lucemburského s císařem Ludvíkem IV., v níž slíbil Jan pomoc při smíření císaře s papežem.
1318 25. listopadu
1330 polovina dubna
1332 23. srpna
last  next  Top End
 
3)
Vpád Poláků vedených králem Lokýtkem na Moravu (poplenil ji až k Břeclavi).
1320 září
1331 léto
1324 léto
last  next  Top End
 
4)
Jan Lucemburský odjel k jednání s Jindřichem Korutanským a uzavřel s ním smlouvu; předmětem ujednání byla svatba mezi Jindřichovou dcerou Markétou (zvanou Maultasch-Pyskatá) a druhorozeným Janovým synem Janem Jindřichem. Jan Jindřich se vzdal nároků na českou královskou korunu a bylo mu přislíbeno Moravské markrabství, Opavsko, Kladsko a Budyšín.
1321 léto
1327 leden
1324 konec roku
last  next  Top End
 
5)
Jan Lucemburský získal města Bergamo, Bobbio, Como, Novarru, Pavii, Vercelli, Cremonu, Mantovu, Modenu, Luccu, Parmu, Miláno, Piacenzu, Regio a Veronu. Jan svěřil vládu v Lombardii svému nejstaršímu synovi Václavu-Karlovi (středisko Lucca); ten dlel od roku 1330 s Blankou z Valois v Lucembursku. Vstup na lombardskou půdu stál Karla málem život - na velikonoční neděli unikl jen se štěstím otravě (nástraha od členů milánského rodu Visconti).
1331 leden, únor
1333 léto
1332 zima
last  next  Top End
 
6)
Sňatek osmiletého Jana Jindřicha a dvanáctileté Markéty Korutanské v Tridentu. Jindřich Korutanský (otec Markéty) se vzdal českého královského titulu. Byla dohodnuta smlouva, podle níž, pokud by Jindřich Korutanský zemřel bez mužských dědiců, měly Korutany a Tyroly připadnout Lucemburkům.
1330 16. září
1328 28. září
1333 1. prosinec
last  next  Top End
 
7)
Král Jan zakoupil Zhořelecko a použil poprvé státoprávní pojem "Koruna a stůl Českého království" (CORONA ET MENSA REGNI BOHEMIE). Tento pojem zahrnoval jak původní území českého státu, tak i přičleněné země, včetně zahraničních lén, a to bez ohledu na státoprávní rozdíly. Jeho symbolem se stala svatováclavská koruna. Českou lenní svrchovanost přijala knížata stěnavská, olešnická, lehnická, břežská a zaháňská.
1320 27. srpna
1329 19. května
1330 16. září
last  next  Top End
 
8)
Tažení krále Jana Lucemburského do severní Itálie. Brescia se poddala Janovi; počátek tzv. italské signorie, vlády českého panovníka v severní Itálii.
1321
1322 leden, únor
1330 prosinec
last  next  Top End
 
9)
Nepokoje v zemi přerostly ve všeobecné povstání proti královské moci.
1317 23. dubna
1316 3. července
1318 únor
last  next  Top End
 
10)
Ludvík IV. Bavorský jmenoval Jana Lucemburského říšským generálním vikářem.
1322
1333 červenec
1327
last  next  Top End
 
11)
České vojsko krále Jana chránilo jihomoravskou hranici před Otou Rakouským (za vydatné pomoci Jana z Lichtenberka, Beneše z Vartemberka a zemského hejtmana moravského Jana z Boskovic).
1330 konec srpna
1331 konec října
1334 konec března
last  next  Top End
 
12)
Na sněmu v Domažlicích došlo z iniciativy Ludvíka Bavorského (z rodu Wittelsbachů) k uzavření smíru mezi králem Janem Lucemburským a českou šlechtou. Král potvrdil své závazky z roku 1310, slíbil propuštění všech německých rytířů ze svého vojska a znovu se výslovně zaručil, že nebude cizincům udělovat žádné úřady. "Úmluvy" domažlické znamenaly fakticky kapitulaci krále a jednoznačné vítězství šlechty; nekorunovanou hlavou ve státě (královským podkomořím) se stal Jindřich z Lipé (až do své smrti roku 1329). Král Jan se přestal zajímat o věci státní správy a většinu času trávil v cizině (pokud se vracel, tak pro peníze); zcela se soustředil na říšskou a evropskou politiku. Smlouva byla znovu obnovena na sněmu v Domažlicích roku 1331.
1328 5. května
1318 23. dubna
1317 3. července
last  next  Top End
 
13)
Jan Lucemburský prodal polovinu Dobříňska a Mazovska řádu německých rytířů.
1333 27. srpna
1329 2. dubna
1334 19. května
last  next  Top End
 
14)
Domažlický sněm (poprvé jako generální sněm i za účasti osmi slezských knížat) povolil králi Janovi všeobecnou berni; šlechtě přiznáno právo odporu.
1318 září
1316 konec října
1331 22. srpna
last  next  Top End
 
15)
Král Jan Lucemburský udělil svému prvorozenému synovi Karlovi titul markraběte moravského. Poměry v Českém království byly neutěšené, postupně se Karel seznamoval s místními právy a zvyklostmi. Nejdříve se soustředil na restituci královského majetku. Čekala ho obnova panovnické moci a právního stavu.
1326 25. listopadu
1334 1. ledna
1330 24. srpna
last  next  Top End
 
16)
V Brně zemřel Jindřich z Lipé; v letech 1320-1329 byl zemským hejtmanem na Moravě.
1329 28. září
1334 16. září
1329 27. srpna
last  next  Top End
 
17)
Jindřich z Lipé se odebral do Vídně a zde uzavřel smlouvu s Fridrichem I. Habsburským; v dohodě se dokonce kalkulovalo se zbavením českého trůnu Jana Lucemburského a jeho nahrazením buď Jindřichem Korutanským, nebo některým z bratrů krále Fridricha.
1317 Vánoce
1319 únor
1328 6. ledna
last  next  Top End
 
18)
Z iniciativy "zprostředkovatelské arcibiskupské mise" došlo k uzavření smíru mezi králem Janem a skupinou panstva; Jindřich z Lipé byl propuštěn z vězení a obdržel úřad nejvyššího maršálka. Do rukou krále se dostala řada hradů v Čechách i na Moravě, které dosud držela odbojná šlechta. Panský odboj byl pacifikován.
1333 začátek prosince
1316 12. dubna
1321 jaro
last  next  Top End
 
19)
Podpora krále Jana při korunovační cestě Ludvíka Bavorského do Říma. Jan Lucemburský se vrátil z Porýní a vpadl se svým vojskem do Rakous; opanoval celé levé Podunají.
1322 prosinec
1328
1321 jaro
last  next  Top End
 
20)
Jan Lucemburský se zúčastnil korunovace francouzského krále Karla IV. , který se v září t. r. oženil se sestrou Jana Lucemburského Marií (už v roce 1324 však zemřela).
1321 28. září
1322 12. února
1323 4. dubna
last  next  Top End
 
21)
Karlovo vojsko bylo u Ferrary rozprášeno oddíly severoitalské ligy.
1333 polovina dubna
1328 1. ledna
1330 24. srpna
last  next  Top End
 
22)
Král Jan nechal v Čechách razit zlaté mince, tzv. florény (podle italského vzoru).
1325
1335
1321
last  next  Top End
 
23)
Habsburkové museli odevzdat Janu Lucemburskému listiny, o které opírali své nároky na vládu v Čechách a vrátit některá (dosud držená) místa na Moravě (například Znojmo, Břeclav, Podivín); současně byla uzavřena mírová smlouva Habsburků s Janem.
1323 18. září
1328 konec roku
1333
last  next  Top End
 
24)
Tažení krále Jana Lucemburského do Slezska, kde chtěl upevnit své postavení (opíral se zejména o svůj titul krále polského, který převzal jako dědictví po Václavu III.). Jan přijal sliby lenní věrnosti od většiny hornoslezských knížat (jmenovitě Ratibořska, Kozelska, Bytomska, Osvětimska a Zátorska). Krátce nato se ujal i správy Vratislavska. Těšínský kníže Kazimír poté vstoupil v lenní svazek s českým králem a jeho země se stala nerozlučnou součástí Českého království, respektive zemí Koruny české.
1327 únor
1329 jaro
1324 červenec
last  next  Top End
 
25)
Bitva u Mailberku (v Rakousích), v níž bylo české vojsko pod vedením Jindřicha z Lipé ml. poraženo vojskem rakousko-uherské koalice (pan Beneš z Vartemberka zde padl, Jindřich z Lipé byl zajat). Vídeňským mírem (13. července 1332) byl král Jan donucen odstoupit některé své zástavy měst v Dolních Rakousích (Láva, Vitoraz, Eggenburg, Ratensberg).
1331 23. srpna
1330 25. listopadu
1332 13. března
last  next  Top End
 
26)
V zemích Koruny české došlo k zavedení papežské inkvizice.
1318 během roku
1327
1333 únor
last  next  Top End
 
27)
Jan Lucemburský vpadl do Polska a oblehl Poznaň; krále Vladislava Lokýtka přinutil k uzavření příměří a obdržel po vymření domácí dynastie Hlohovsko.
1333 13. března
1334 konec října
1331 září
last  next  Top End
 
28)
Křížová výprava krále Jana do Pruska a Litvy; dobyl Žmuď a zaútočil na knížata v Kujavsku a Mazově (na obou březích Visly jižně od Toruně). V Plocku přijal kníže Václav Mazovský (březen následujícího roku) své země v léno od českého krále a zavázal se, že mu bude pomáhat proti "králi krakovskému" (tj. Vladislavu Lokýtkovi).
1333 prosinec
1328 prosinec
1332 listopad
last  next  Top End
 
29)
Proti Janovi se začala vytvářet koalice (císař Ludvík, rakouští vévodové Albrecht II. a Ota, polský král Vladislav Lokýtek a uherský král Karel Robert).
1320
1324
1331
last  next  Top End
 
30)
Jan Lucemburský porazil brabantského vévodu Jana III., který mu odmítl vyplatit dědictví po matce.
1334
1327 červenec
1339 prosinec
last  next  Top End
 
31)
Rozhodující bitva u Mühldorfu mezi Ludvíkem Bavorem a Fridrichem I. Sličným (Habsburským) o královský titul v Říši; silný oddíl Čechů v čele s králem Janem Lucemburským přispěl k vítězství Bavorů. Za tuto pomoc dostal český král 4. října t. r. v zástavu Chebsko (od té doby zůstalo součástí Koruny české), slíbené už v roce 1314.
1315 18. září
1322 28. září
1320 4. dubna
last  next  Top End
 
32)
Mikuláši II., staršímu synovi vévody opavského, bylo uděleno od krále Jana vévodství opavské jakožto české léno; Mikuláš II. pak panoval na Opavsku do roku 1365. Opavsko bylo odloučeno od Moravy.
1329 únor
1318 3. července
1328 během roku
last  next  Top End
 
33)
Král Jan využil smrti markraběte braniborského Waldemara a získal Budyšínsko.
1316 leden
1317 počátek roku
1319 únor
last  next  Top End
 
34)
Král Jan nechal převézt svého sedmiletého syna Václava do Francie na výchovu ke dvoru krále Karla IV. (jeho strýce); 15. května t. r. se zde konal sňatek Václava se stejně starou Blankou z Valois.
1319
1316 18. září
1323 4. dubna
last  next  Top End
 
35)
Zemřela královna Eliška Přemyslovna.
1330 prosinec
1331 leden, únor
1330 28. září
last  next  Top End
 
36)
Vítězství králevice Karla v bitvě u San Felice (u Modeny) proti lombardským městům; den bitvy připadl na svátek sv. Kateřiny, Karel úspěch přičítal její přímluvě, a proto ji po celý život horlivě uctíval. Poměry v Itálii byly spletité, stupňovala se nespokojenost s vládou Lucemburků. Na trvalé udržení italského panství nebylo ani pomyšlení. Král Jan vyrazil o Vánocích z Paříže na pomoc Karlovi.
1325 25. listopadu
1332 25. listopadu
1326 24. listopadu
last  next  Top End
 
37)
Manželská krize mezi králem Janem a královnou Eliškou Přemyslovnou vyvrcholila dobytím hradu Loket královou družinou; západočeský hrad si vybrala Eliška jako útočiště pro sebe a děti. Král po ostré potyčce vykázal Elišku na Mělník a zhruba tříletého prince Václava (pozdějšího Karla IV.) internoval nejdříve na Lokti a po dvou měsících ho nechal převést na hrad Křivoklát (tam žil až do roku 1323). Manželství Jana a Elišky se rozbilo roku 1322 (ač zůstalo nerozvedeno).
1319
1320 počátek roku
1321 leden

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Sponzorované odkazy


 

Pranostiky - počasí
home »  ceska historie  »  1316 1334 Lucemburkove

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved