Dějepis dejepis.okhelp.cz
  Stránky
Index
Chronologie dějin
České země v pravěku až do 5. století n.l. - test
Česká mytologie - test
Slované oblast původu mapa
Historické cesty
České dějiny 450 až 849 našeho letopočtu - test
České dějiny 852 až 879 našeho letopočtu - test
Češká první knížata - období vlády
Češká knížata a králové - období 1061 až 1306
Čeští panovníci do roku 1400 dle popisu
České dějiny 1306-1315 našeho letopočtu - Lucemburkové - test
České dějiny 1316-1334 našeho letopočtu - Lucemburkové - test
České dějiny 1335-1346 - Lucemburkové - test
Místopis doby Karla IV.
České dějiny 1347-1359 - Lucemburkové - test
Čeští panovníci vládnoucí do roku 1350 datum úmrtí
Čeští panovníci vládnoucí od roku 1350 datum jejich úmrtí
České dějiny 1360-1378 - Karel IV. Lucemburský - test
České dějiny 1379-1419 - Václav IV. Lucemburský a mistr Jan Hus - test
Čeští panovníci od roku 1400 dle popisu
Čeští panovníci - délka vlády - po roce 1500 a na konci jsou prezidenti
Jan Hus a Václav IV. 1400 - 1420
Husité - 1420-1436
» Marie Terezie - 1740-1780 - test
České osobnosti - test
Vojenské hodnosti graficky

Marie Terezie - 1740-1780 - test

home »  ceska historie  »  1740 1780 Marie TerezieSponzorované odkazy

This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

00:00:00 

Marie Terezie - 1740-1780 - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
Chyba
 
1)

Zrušena všechna závislost domácích klášterů na představených a klášterech zahraničních jakož i všechny zahraniční styky; řeholníci byli podřízeni domácím biskupům.

1781 březen
1757 počátek června
1757 7. května-20. června
last  next  Top End
 
2)

Za účasti Anglie, Francie, Rakouska, Nizozemí, Španělska a dalších států došlo na mírovém kongresu v Cáchách k podpisu ujednání o ukončení války o rakouské dědictví. Smlouva definitivně potvrdila ztráty Rakouska (Kladsko, Slezsko) a ve prospěch španělských Bourbonů Parmy. Současně evropské státy uznaly platnost pragmatické sankce.

1741 25. června
1748 18. října
1745 23. listopadu
last  next  Top End
 
3)

Na žádost Marie Terezie bylo bulou papeže Pia VI. povýšeno olomoucké biskupství na arcibiskupství; dekret dvorské kanceláře z 24. května t. r. tento akt dovršil. Prvním arcibiskupem se stal Antonín hrabě Colloredo. Současně došlo k založení brněnského biskupství, přičemž kolegiátní chrám sv. Petra a Pavla byl povýšen na stoliční. Brněnská diecéze se stala součástí olomouckého arcibiskupství (z 525 far dosavadní olomoucké diecéze bylo 151 far základem nového brněnského biskupství). Prvním biskupem se stal hrabě M. F. Chorinský. Původně navrhovala Marie Terezie i zřízení biskupství v Opavě, avšak problémy s řádem německých rytířů (patřil jim hlavní kostel) tento úmysl zmařily; byl zde zřízen jen generální vikariát.

1777 5. prosince
1777 1. března
1747 podzim
last  next  Top End
 
4)

Vojsko generála Laudona zvítězilo nad pruským generálem Fouquém u Landshutu.

1760 polovina června
1749 1. května
1751 23. ledna
last  next  Top End
 
5)

Pro údajnou spolupráci (vyzvědačství) s Prusy došlo královským reskriptem k vypovězení Židů z Čech; do konce ledna 1745 měli vyklidit Prahu a do konce června celou zemi. Stejné nařízení platilo i pro Židy na Moravě a v českém Slezsku. Nařízení bylo z důvodů ekonomických, ale i vzhledem k protestům z Nizozemí a Anglie již v roce 1748 odvoláno; k 14. červenci t. r. jim byl povolen pobyt v zemi na dobu 10 let, k 5. srpnu t. r. se směli usadit v Praze a konečně k 16. říjnu 1755 byl obnoven stav před rokem 1744.

1741 7. prosince
1744 18. prosince
1778 říjen
last  next  Top End
 
6)

Vojska saská a bavorsko-francouzská nočním útokem dobyla Prahu. Nejvyšší zemští úředníci a stavovská správa se dobrovolně dala do služeb Karla Albrechta.

1741 26.-27. listopadu
1745 19. prosince
1742 počátek ledna
last  next  Top End
 
7)

Marie Terezie rozhodla proti stanovisku nejvyššího českého kancléře hraběte Harracha, vystupujícího jako obhájce autonomních práv českého státu, aby nový systém centralistických návrhů hraběte Haugwitze byl zaváděn i v českých zemích.

1780 31. prosince
1748 konec ledna
1775 15. července
last  next  Top End
 
8)

Císař Josef II. požadoval od státní rady souhlas s veřejným vyhlášením připravovaného uzákonění náboženské tolerance (probíhal zde "zápas" mezi konzervativci a radikály v čele s V. A. Kounicem).

1781 6. října
1762 druhá polovina října
1782 únor
last  next  Top End
 
9)

Obnoven protireformační patent z 11. září 1749; stát převzal hlavní tíži boje proti nekatolíkům a současně usiloval o podřízení katolické církve státnímu dozoru.

1779 8. března
1740 16. prosince
1764 25. června
last  next  Top End
 
10)

Rakouské vojsko vpadlo do Slezska; současně s ním Rusové vtrhli do Východního Pruska a porazili pruské vojsko u Jägersdorfu, Švédové dobyli největší části Pomořanska, Francouzi zvítězili nad anglickým vojskem u Hastenbecka, zatímco druhá francouzská armáda s říšským vojskem pronikla k Erfurtu. Tehdy rakouský generál Hadik podnikl útok přes Budyšín do Berlína, byl však nucen se stáhnout. Fridrich II. po vítězství nad spojeným francouzsko-říšským vojskem u Rossbachu (5. listopadu) přitáhl do Slezska, kde zvítězil nad rakouskými oddíly Karla Lotrinského v bitvě u Lysé a Leuthenu (5. prosince); po bitvě u Leuthenu, kde Fridrich bojoval s více než dvojnásobnou převahou Rakušanů, muselo druhé rakouské vojsko s hrabětem Kolovratem opustit obsazenou Vratislav (24. listopadu). Z osmdesátitisícového vojska se vrátilo do Čech sotva 17 tisíc mužů. Neschopný Karel Lotrinský byl odvolán z vedení rakouské armády a poslán jako místodržící do Rakouského Nizozemí. Fridrich II. zachránil pro sebe Slezsko.

1762 březen
1760 26. července
1757 1. září
last  next  Top End
 
11)

Marie Terezie podepsala patent o soupisu obyvatelstva v rakouské monarchii; první konskripce (soupis) obyvatel byl proveden v následujícím roce. Podařilo se jej uskutečnit jen za cenu mnoha chyb a nepřesností. Celkový počet obyvatel monarchie činil 18,8 milionu, z čehož žilo v Čechách 2,493 milionu lidí (sídlili ve 244 městech, 303 městečkách a 11 287 obcích) a na Moravě i ve Slezsku 1,42 milionu. Od roku 1762 probíhaly konskripce každoročně. Prováděly je nejdříve vrchnostenské a církevní úřady, od roku 1771 pak vojenské a politické úřady. Moderní sčítání začalo od roku 1869 a následovalo přibližně v desetiletých intervalech.

1752 23. prosince
1782 19. ledna
1753 13. října
last  next  Top End
 
12)

Za krutých mrazů začal ústup francouzských vojsk z Prahy; maršálu Belle-Islemu se podařilo za velkých ztrát po desetidenním pochodu přes Rakovník, Toužim a Kynžvart dosáhnout 26. prosince Cheb. Téhož dne kapituloval zbytek francouzské posádky v Praze pod velením generála Cheverta (předtím Prahu dobyl). Rakouská vojska vstoupila 2. ledna 1743 do vyhladovělé Prahy. Francouzští vojáci, kteří nemohli odejít s armádou, zůstali ve městě (šlo zhruba o 2 tisíce nemocných a raněných). Čechy rovněž musela opustit bavorská vojska, čímž také skončila vláda Karla III. (Karla Albrechta) jako českého krále; svou moc uplatňoval poté jen v západní části země a v okolí Prahy, a to ještě za finanční a vojenské pomoci Francie.

1760 3. června
1778 počátek ledna
1742 17. prosince

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 10,0 sekundy
Dat:
2017-01-16 13:16:34 Nick: HAF

 


Sponzorované odkazy

 


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  ceska historie  »  1740 1780 Marie Terezie

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved