České dějiny 1306-1315 našeho letopočtu - Lucemburkové - test


Popis stránky

České dějiny 1306-1315 našeho letopočtu - Lucemburkové - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Janovo vojsko dosáhlo městských bran Prahy, 3. prosince byla Praha dobyta; krátce nato (9. prosince) se Jindřich Korutanský s Annou odebral do Tyrol. Jindřich užíval až do své smrti (2. dubna 1335) titulu "král český a polský".
1311 18. dubna
1312 8. května
1310 28. listopadu
last     next      Top      End..
 
2)
Jan Lucemburský získal od svého otce lénem hrabství lucemburské a krátce nato byl jmenován říšským generálním vikářem, tj. zástupcem Jindřicha VII. ve vládě v Říši.
1310 13. září
1315 22. ledna
1312 18. května
last     next      Top      End..
 
3)
Římskoněmecký král Albrecht I. Habsburský vtrhl se svým vojskem do Čech a 8. října vybudoval tábor u Loun; jeho syn Rudolf dorazil již předtím (1. října) přes Moravu do Prahy. Jindřich Korutanský mezitím uprchl s manželkou do Tyrol. Albrecht prohlásil České království za odumřelé říšské léno a udělil jej svému synovi. Pominul přitom právo české šlechty na volbu českého panovníka.
1310 konec srpna
1306 počátek října
1316 počátek března
last     next      Top      End..
 
4)
Diplomatická mise cisterciáckých opatů Konráda Zbraslavského a Heidenricha Sedleckého v Heilbronnu u nového římskoněmeckého krále Jindřicha VII. Lucemburského ; Konrád nabídl Jindřichovi českou korunu pro jeho jediného syna Jana a s tím spojený dynastický sňatek s jednou ze čtyř dcer Václava II. Eliškou. Římskoněmecký král s rozhodnutím (téměř rok) váhal, měl obavy z anarchie v Čechách.
1309 srpen
1315 duben
1306 březen
last     next      Top      End..
 
5)
Českým králem zvolen (podruhé) JINDŘICH KORUTANSKÝ. Římskoněmecký král Albrecht I. Habsburský vyhlásil nad Jindřichem říšskou klatbu.
1306 1. února
1307 15. srpna
1310 18. října
last     next      Top      End..
 
6)
Vojenská výprava nového českého krále proti odbojné šlechtě do západních Čech (proti Bavorovi ze Strakonic) přerušena náhlým úmrtím šestadvacetiletého Rudolfa (pro svou nadměrnou šetrnost byl v Čechách přezdíván "král Kaše") při obléhání Horažďovic (zachvácen úplavicí). Zemřel bez potomků a zanechal po sobě již podruhé ovdovělou Elišku. Albrechtovi I. Habsburskému se nepodařilo na uvolněný trůn protlačit některého ze svých dalších pěti synů (na prvním místě Fridricha - toho ale uznali jen moravští páni na čele s olomouckým biskupem Janem VI.).
1308 13. května
1307 3. července
1312 30. června
last     next      Top      End..
 
7)
Vznikl staročeský anonymní epos Alexandreida.
kolem 1315
kolem 1306
kolem 1310
last     next      Top      End..
 
8)
"Domácí válka" českých pánů o moc (podpořená aktivní politikou královny Elišky Přemyslovny, která se sblížila s protivníkem Jindřicha z Lipé Vilémem Zajícem z Valdeka) vedla krále Jana k zatčení a uvěznění Jindřicha z Lipé na hradě Tejřov (Týřov). Královnu Elišku popuzoval milostný vztah Jindřicha s Eliškou Rejčkou (její macechou, mladičkou vdovou po Václavu II. a Rudolfu Habsburském). Země se rozdělila na dva tábory, hrozila občanská válka mezi stranou Jindřichovou a Zajícovou.
1313 8. listopadu
1315 26. října
1312 12. září
last     next      Top      End..
 
9)
Novým českým králem byl provolán manžel Anny Přemyslovny, sestry Václava III., JINDŘICH KORUTANSKÝ
1316 listopad
1306 počátek září
1309 konec září
last     next      Top      End..
 
10)
Vedena nejstarší městská kniha (na Starém Městě pražském). Ve Slezsku začínají vznikat landfrýdy měst (dohody o zachování míru - základ regionálních sněmů) jednotlivých knížectví.
1310
1308
1305
last     next      Top      End..
 
11)
Jindřich VII. Lucemburský se zavázal zachovávat práva a svobody Českého království, pokud si Čechové zvolí za krále osobu, kterou jim vybere (v té době ještě uvažoval o svém bratrovi Walramovi).
1310 31. ledna
1307 11. září
1306 21. srpna
last     next      Top      End..
 
12)
Českým králem zvolen RUDOLF I. HABSBURSKÝ ve stejný den si vzal za manželku vdovu po Václavu II., sedmnáctiletou Elišku Rejčku (z důvodu zachování nároků českého státu na Polsko). Rudolf potvrdil české šlechtě všechna privilegia včetně Zlaté buly sicilské.
1315 10. června
1306 16. října
1308 26. ledna
last     next      Top      End..
 
13)
Připomíná se tzv. Dalimilova kronika, české, anonymní a veršované zpracování dějin Čech (v první části se opírá zejména o Kosmu, údaje z let 1125-1240 jsou značně nespolehlivé, v pokračování do roku 1315 se stala důležitým historickým pramenem).
1301-1309
1290-1310
1310-1315
last     next      Top      End..
 
14)
Pod stupňujícím se tlakem českých pánů (pohrozili Janovi vzpourou) odvolal král cizince z nejvyšších úřadů a vlády se ujali předáci české šlechty - v Čechách Jindřich z Lipé, na Moravě Jan z Vartemberka.
1311 září
1315 duben
1312 leden
last     next      Top      End..
 
15)
Korunovace (ve Svatovítské bazilice) Jana Lucemburského (a jeho manželky Elišky) arcibiskupem mohučským Petrem z Aspeltu za krále českého.
1310 27. května
1311 7. února
1312 17. dubna
last     next      Top      End..
 
16)
Výprava krále Jana Lucemburského proti Matúši Čákovi Trenčanskému, který ohrožoval vojenskými vpády východomoravské pomezí; Matúšova vojska byla vytlačena, ale v bitvě u Holíče byl král málem zajat a jen smělý zásah Jindřicha z Lipé jej vysvobodil.
1314 září
1312 srpen
1315 červenec
last     next      Top      End..
 
17)
V Čechách se začalo šířit valdenství; první zmínka o vystoupení lidových kacířů je obsažena ve Zbraslavské kronice k tomuto roku. Začali v Čechách působit i inkvizitoři jmenovaní biskupem Janem IV. z Dražic.
kolem 1308
kolem 1310
kolem 1315
last     next      Top      End..
 
18)
Sňatek osmnáctileté Elišky Přemyslovny se čtrnáctiletým Janem Lucemburským ve Špýru. Jindřich VII. udělil svému synu Janovi České království i Markrabství moravské lénem.
1311 12. září
1310 1. září
1309 11. února

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 36,9769 sekundy
Dat:
2017-09-27 09:46:35 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY