České dějiny 1316-1334 našeho letopočtu - Lucemburkové - test


Popis stránky

České dějiny 1316-1334 našeho letopočtu - Lucemburkové - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Jan Lucemburský odjel k jednání s Jindřichem Korutanským a uzavřel s ním smlouvu; předmětem ujednání byla svatba mezi Jindřichovou dcerou Markétou (zvanou Maultasch-Pyskatá) a druhorozeným Janovým synem Janem Jindřichem. Jan Jindřich se vzdal nároků na českou královskou korunu a bylo mu přislíbeno Moravské markrabství, Opavsko, Kladsko a Budyšín.
1321 léto
1324 konec roku
1327 leden
last     next      Top      End..
 
2)
Nepokoje v zemi přerostly ve všeobecné povstání proti královské moci.
1317 23. dubna
1316 3. července
1318 únor
last     next      Top      End..
 
3)
Habsburkové museli odevzdat Janu Lucemburskému listiny, o které opírali své nároky na vládu v Čechách a vrátit některá (dosud držená) místa na Moravě (například Znojmo, Břeclav, Podivín); současně byla uzavřena mírová smlouva Habsburků s Janem.
1328 konec roku
1323 18. září
1333
last     next      Top      End..
 
4)
Vítězství králevice Karla v bitvě u San Felice (u Modeny) proti lombardským městům; den bitvy připadl na svátek sv. Kateřiny, Karel úspěch přičítal její přímluvě, a proto ji po celý život horlivě uctíval. Poměry v Itálii byly spletité, stupňovala se nespokojenost s vládou Lucemburků. Na trvalé udržení italského panství nebylo ani pomyšlení. Král Jan vyrazil o Vánocích z Paříže na pomoc Karlovi.
1325 25. listopadu
1332 25. listopadu
1326 24. listopadu
last     next      Top      End..
 
5)
Z iniciativy "zprostředkovatelské arcibiskupské mise" došlo k uzavření smíru mezi králem Janem a skupinou panstva; Jindřich z Lipé byl propuštěn z vězení a obdržel úřad nejvyššího maršálka. Do rukou krále se dostala řada hradů v Čechách i na Moravě, které dosud držela odbojná šlechta. Panský odboj byl pacifikován.
1333 začátek prosince
1321 jaro
1316 12. dubna
last     next      Top      End..
 
6)
Ludvík IV. Bavorský jmenoval Jana Lucemburského říšským generálním vikářem.
1327
1333 červenec
1322
last     next      Top      End..
 
7)
Jan Lucemburský vpadl do Polska a oblehl Poznaň; krále Vladislava Lokýtka přinutil k uzavření příměří a obdržel po vymření domácí dynastie Hlohovsko.
1333 13. března
1334 konec října
1331 září
last     next      Top      End..
 
8)
Karlovo vojsko bylo u Ferrary rozprášeno oddíly severoitalské ligy.
1330 24. srpna
1328 1. ledna
1333 polovina dubna
last     next      Top      End..
 
9)
V zemích Koruny české došlo k zavedení papežské inkvizice.
1327
1333 únor
1318 během roku
last     next      Top      End..
 
10)
Vpád Poláků vedených králem Lokýtkem na Moravu (poplenil ji až k Břeclavi).
1324 léto
1320 září
1331 léto
last     next      Top      End..
 
11)
Jan Lucemburský porazil brabantského vévodu Jana III., který mu odmítl vyplatit dědictví po matce.
1334
1339 prosinec
1327 červenec
last     next      Top      End..
 
12)
Zemřela královna Eliška Přemyslovna.
1330 prosinec
1331 leden, únor
1330 28. září
last     next      Top      End..
 
13)
Tažení krále Jana Lucemburského do severní Itálie. Brescia se poddala Janovi; počátek tzv. italské signorie, vlády českého panovníka v severní Itálii.
1321
1330 prosinec
1322 leden, únor
last     next      Top      End..
 
14)
Na sněmu v Domažlicích došlo z iniciativy Ludvíka Bavorského (z rodu Wittelsbachů) k uzavření smíru mezi králem Janem Lucemburským a českou šlechtou. Král potvrdil své závazky z roku 1310, slíbil propuštění všech německých rytířů ze svého vojska a znovu se výslovně zaručil, že nebude cizincům udělovat žádné úřady. "Úmluvy" domažlické znamenaly fakticky kapitulaci krále a jednoznačné vítězství šlechty; nekorunovanou hlavou ve státě (královským podkomořím) se stal Jindřich z Lipé (až do své smrti roku 1329). Král Jan se přestal zajímat o věci státní správy a většinu času trávil v cizině (pokud se vracel, tak pro peníze); zcela se soustředil na říšskou a evropskou politiku. Smlouva byla znovu obnovena na sněmu v Domažlicích roku 1331.
1318 23. dubna
1328 5. května
1317 3. července
last     next      Top      End..
 
15)
Jan Lucemburský získal města Bergamo, Bobbio, Como, Novarru, Pavii, Vercelli, Cremonu, Mantovu, Modenu, Luccu, Parmu, Miláno, Piacenzu, Regio a Veronu. Jan svěřil vládu v Lombardii svému nejstaršímu synovi Václavu-Karlovi (středisko Lucca); ten dlel od roku 1330 s Blankou z Valois v Lucembursku. Vstup na lombardskou půdu stál Karla málem život - na velikonoční neděli unikl jen se štěstím otravě (nástraha od členů milánského rodu Visconti).
1331 leden, únor
1332 zima
1333 léto
last     next      Top      End..
 
16)
Domažlický sněm (poprvé jako generální sněm i za účasti osmi slezských knížat) povolil králi Janovi všeobecnou berni; šlechtě přiznáno právo odporu.
1318 září
1331 22. srpna
1316 konec října
last     next      Top      End..
 
17)
Bitva u Mailberku (v Rakousích), v níž bylo české vojsko pod vedením Jindřicha z Lipé ml. poraženo vojskem rakousko-uherské koalice (pan Beneš z Vartemberka zde padl, Jindřich z Lipé byl zajat). Vídeňským mírem (13. července 1332) byl král Jan donucen odstoupit některé své zástavy měst v Dolních Rakousích (Láva, Vitoraz, Eggenburg, Ratensberg).
1331 23. srpna
1332 13. března
1330 25. listopadu
last     next      Top      End..
 
18)
Král Jan zbavil úřadu podkomořího i svého potenciálního spojence Viléma Zajíce z Valdeka a rovněž tak Jindřicha z Lipé nahradil ve funkci maršálka dalším cizincem. Král se dostal do izolace.
1316 6. ledna
1317 začátek prosince
1318 Vánoce
last     next      Top      End..
 
19)
Jan Lucemburský se zúčastnil korunovace francouzského krále Karla IV. , který se v září t. r. oženil se sestrou Jana Lucemburského Marií (už v roce 1324 však zemřela).
1321 28. září
1322 12. února
1323 4. dubna
last     next      Top      End..
 
20)
České vojsko krále Jana chránilo jihomoravskou hranici před Otou Rakouským (za vydatné pomoci Jana z Lichtenberka, Beneše z Vartemberka a zemského hejtmana moravského Jana z Boskovic).
1331 konec října
1330 konec srpna
1334 konec března
last     next      Top      End..
 
21)
Přátelská smlouva českého krále Jana Lucemburského s císařem Ludvíkem IV., v níž slíbil Jan pomoc při smíření císaře s papežem.
1332 23. srpna
1330 polovina dubna
1318 25. listopadu
last     next      Top      End..
 
22)
Křížová výprava krále Jana do Pruska a Litvy; dobyl Žmuď a zaútočil na knížata v Kujavsku a Mazově (na obou březích Visly jižně od Toruně). V Plocku přijal kníže Václav Mazovský (březen následujícího roku) své země v léno od českého krále a zavázal se, že mu bude pomáhat proti "králi krakovskému" (tj. Vladislavu Lokýtkovi).
1333 prosinec
1328 prosinec
1332 listopad
last     next      Top      End..
 
23)
Jan Lucemburský prodal polovinu Dobříňska a Mazovska řádu německých rytířů.
1334 19. května
1329 2. dubna
1333 27. srpna
last     next      Top      End..
 
24)
Tažení krále Jana Lucemburského do Slezska, kde chtěl upevnit své postavení (opíral se zejména o svůj titul krále polského, který převzal jako dědictví po Václavu III.). Jan přijal sliby lenní věrnosti od většiny hornoslezských knížat (jmenovitě Ratibořska, Kozelska, Bytomska, Osvětimska a Zátorska). Krátce nato se ujal i správy Vratislavska. Těšínský kníže Kazimír poté vstoupil v lenní svazek s českým králem a jeho země se stala nerozlučnou součástí Českého království, respektive zemí Koruny české.
1327 únor
1324 červenec
1329 jaro
last     next      Top      End..
 
25)
Král Jan Lucemburský udělil svému prvorozenému synovi Karlovi titul markraběte moravského. Poměry v Českém království byly neutěšené, postupně se Karel seznamoval s místními právy a zvyklostmi. Nejdříve se soustředil na restituci královského majetku. Čekala ho obnova panovnické moci a právního stavu.
1326 25. listopadu
1330 24. srpna
1334 1. ledna
last     next      Top      End..
 
26)
V Brně zemřel Jindřich z Lipé; v letech 1320-1329 byl zemským hejtmanem na Moravě.
1334 16. září
1329 28. září
1329 27. srpna
last     next      Top      End..
 
27)
Král Jan využil smrti markraběte braniborského Waldemara a získal Budyšínsko.
1316 leden
1317 počátek roku
1319 únor
last     next      Top      End..
 
28)
Rozhodující bitva u Mühldorfu mezi Ludvíkem Bavorem a Fridrichem I. Sličným (Habsburským) o královský titul v Říši; silný oddíl Čechů v čele s králem Janem Lucemburským přispěl k vítězství Bavorů. Za tuto pomoc dostal český král 4. října t. r. v zástavu Chebsko (od té doby zůstalo součástí Koruny české), slíbené už v roce 1314.
1315 18. září
1322 28. září
1320 4. dubna
last     next      Top      End..
 
29)
Sňatek osmiletého Jana Jindřicha a dvanáctileté Markéty Korutanské v Tridentu. Jindřich Korutanský (otec Markéty) se vzdal českého královského titulu. Byla dohodnuta smlouva, podle níž, pokud by Jindřich Korutanský zemřel bez mužských dědiců, měly Korutany a Tyroly připadnout Lucemburkům.
1328 28. září
1333 1. prosinec
1330 16. září
last     next      Top      End..
 
30)
Jindřich z Lipé se odebral do Vídně a zde uzavřel smlouvu s Fridrichem I. Habsburským; v dohodě se dokonce kalkulovalo se zbavením českého trůnu Jana Lucemburského a jeho nahrazením buď Jindřichem Korutanským, nebo některým z bratrů krále Fridricha.
1319 únor
1328 6. ledna
1317 Vánoce
last     next      Top      End..
 
31)
Král Jan nechal v Čechách razit zlaté mince, tzv. florény (podle italského vzoru).
1335
1325
1321
last     next      Top      End..
 
32)
Král Jan nechal převézt svého sedmiletého syna Václava do Francie na výchovu ke dvoru krále Karla IV. (jeho strýce); 15. května t. r. se zde konal sňatek Václava se stejně starou Blankou z Valois.
1316 18. září
1323 4. dubna
1319
last     next      Top      End..
 
33)
Proti Janovi se začala vytvářet koalice (císař Ludvík, rakouští vévodové Albrecht II. a Ota, polský král Vladislav Lokýtek a uherský král Karel Robert).
1320
1324
1331
last     next      Top      End..
 
34)
Mikuláši II., staršímu synovi vévody opavského, bylo uděleno od krále Jana vévodství opavské jakožto české léno; Mikuláš II. pak panoval na Opavsku do roku 1365. Opavsko bylo odloučeno od Moravy.
1328 během roku
1329 únor
1318 3. července
last     next      Top      End..
 
35)
Král Jan zakoupil Zhořelecko a použil poprvé státoprávní pojem "Koruna a stůl Českého království" (CORONA ET MENSA REGNI BOHEMIE). Tento pojem zahrnoval jak původní území českého státu, tak i přičleněné země, včetně zahraničních lén, a to bez ohledu na státoprávní rozdíly. Jeho symbolem se stala svatováclavská koruna. Českou lenní svrchovanost přijala knížata stěnavská, olešnická, lehnická, břežská a zaháňská.
1320 27. srpna
1329 19. května
1330 16. září
last     next      Top      End..
 
36)
Manželská krize mezi králem Janem a královnou Eliškou Přemyslovnou vyvrcholila dobytím hradu Loket královou družinou; západočeský hrad si vybrala Eliška jako útočiště pro sebe a děti. Král po ostré potyčce vykázal Elišku na Mělník a zhruba tříletého prince Václava (pozdějšího Karla IV.) internoval nejdříve na Lokti a po dvou měsících ho nechal převést na hrad Křivoklát (tam žil až do roku 1323). Manželství Jana a Elišky se rozbilo roku 1322 (ač zůstalo nerozvedeno).
1319
1321 leden
1320 počátek roku
last     next      Top      End..
 
37)
Podpora krále Jana při korunovační cestě Ludvíka Bavorského do Říma. Jan Lucemburský se vrátil z Porýní a vpadl se svým vojskem do Rakous; opanoval celé levé Podunají.
1322 prosinec
1328
1321 jaro

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY