Sponzorované odkazy

Marie Terezie - 1740-1780 - test


Popis stránky

Marie Terezie - 1740-1780 - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
Sponzorované odkazy
This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

Pruský král Fridrich II. vtrhl bez vypovězení války s třicetitisícovou armádou do Slezska; během několika dnů obsadila jeho dobře vycvičená armáda polorozbořené pevnůstky (3. ledna 1741 i Vratislav) s cílem anektovat tuto zemi Koruny české. Do začátku března se stalo Prusko pánem téměř celého Slezska. Začala tzv. první válka slezská (1740-1742).

1760 3. června
1740 16. prosince
1756 1. května
last      next    Top       End...
 
2)

Náboženské nepokoje propukly v Nosislavi u Židlochovic; k uklidnění přispěla komise pod vedením mikulovského probošta J. L. Haye (podobně jako na Valašsku).

1777 polovina roku
1765-1767
1778 počátek ledna
last      next    Top       End...
 
3)

Generál Laudon dobyl kladské pevnosti; vzápětí nato byl však poražen u Lehnice.

1757 počátek června
1760 26. července
1752 18. listopadu
last      next    Top       End...
 
4)

Počátek selských bouří na Těšínsku; poddaní (ze 137 vesnic) odmítali konat své robotní povinnosti a mnozí opustili vesnice. Postupně se nepokoje rozšířily i na frýdecké a fryštátské panství a na Opavsko. Sedláci se domáhali snížení svých povinností a žádali státní úřady i císařovnu o ochranu před útlakem vrchností a jejich úředníků. Do Vídně docházely prosby a supliky, některé rodiny z obavy před trestem uprchly do Pruského Slezska. Nepokoje se protáhly až do konce roku 1767; k částečnému uklidnění přispěla ustavená dvorská urbariální komise, která vypracovala nové urbáře. Na rozdíl od Čech a Moravy nebyly totiž na mnohých slezských panstvích žádné starší písemné záznamy o poddanských povinnostech.

1743 12. května
1766 10. dubna
1745 30. září
last      next    Top       End...
 
5)

Došlo ke zřízení zemské deputace pro Čechy za předsednictví V. K. Netolického z Eisenbergu, úřadu zajišťujícího realizaci nového berního systému podle smlouvy o desetiletém recesu; ve svých rukou soustředila vojenskohospodářské, kontribuční a komorní záležitosti, vyňaté z pravomoci zemských stavovských úřadů. Byla podřízena nově zřízené dvorské komisi; poté, co bylo zrušeno místodržitelství, byly její pravomoci předány Královské reprezentaci a komoře. Na Moravě vznikla již 18. července t. r. a předsedou se stal Jindřich Blümegen.

1748 23. července
1781 12. května
1775 13. srpna
last      next    Top       End...
 
6)

Vídeňská vláda vydala patent o výrobě příze a plátna v Českém království; v patentu se poukazovalo na to, že se v Čechách vyrábí nestejnoměrná příze, proto byly stanoveny technologické postupy.

1770 1. ledna
1774 6. prosince
1750 3. srpna
last      next    Top       End...
 
7)

Nastalo rušení všech náboženských bratrstev a literátských sborů; z jejich jmění byl vytvořen chudinský a nadační fond pro humanitní a sociální účely (zřizovány nemocnice, porodnice, nalezince).

1750 7. listopadu
1783 květen
1751 23. ledna
last      next    Top       End...
 
8)

Nové vítězství pruského vojska u Kesselsdorfu (nedaleko Drážďan); o několik dnů později obsadil Fridrich II. i hlavní město Saska a spojenecké armády ustoupily do Čech. Tím bylo zmařeno zamýšlené zimní tažení spojenců na Berlín.

1752 25. června
1745 15. prosince
1744 18. prosince
last      next    Top       End...
 
9)

Ve Frankfurtu nad Mohanem uzavřena (pod protektorátem Francie) smlouva mezi Saskem a Bavorskem o rozdělení dědictví Marie Terezie; Karlu Albrechtovi měly připadnout celé Čechy i s královskou korunou a ze zemí rakouských Horní Rakousy, Tyroly a země "venkovské" (ve Švábsku), kdežto kurfiřtovi saskému se mělo dostat Moravy, povýšené na samostatné království, a části Horního Slezska. Marii Terezii měly zůstat Uhry a zbytek zemí rakouských (alpských). K této smlouvě přistoupilo 1. listopadu t. r. Prusko, které si mj. vyhradilo Kladsko. Česká koruna tak měla být rozdělena ve tři, v budoucnosti na sobě zcela nezávislé části.

1751 19. února
1741 11. září
1760 26. července
last      next    Top       End...
 
10)

Vlastnoručním listem císaře Josefa II. bylo oznámeno dvorské kanceláři, že panovníkovo rozhodnutí o náboženské toleranci má být zveřejněno prostřednictvím tisku německy, latinsky, francouzsky a italsky.

1772 5. srpna
1741 28. května
1781 13. října
last      next    Top       End...
 
11)

Za krutých mrazů začal ústup francouzských vojsk z Prahy; maršálu Belle-Islemu se podařilo za velkých ztrát po desetidenním pochodu přes Rakovník, Toužim a Kynžvart dosáhnout 26. prosince Cheb. Téhož dne kapituloval zbytek francouzské posádky v Praze pod velením generála Cheverta (předtím Prahu dobyl). Rakouská vojska vstoupila 2. ledna 1743 do vyhladovělé Prahy. Francouzští vojáci, kteří nemohli odejít s armádou, zůstali ve městě (šlo zhruba o 2 tisíce nemocných a raněných). Čechy rovněž musela opustit bavorská vojska, čímž také skončila vláda Karla III. (Karla Albrechta) jako českého krále; svou moc uplatňoval poté jen v západní části země a v okolí Prahy, a to ještě za finanční a vojenské pomoci Francie.

1782 12. září
1744 18. září
1742 17. prosince
last      next    Top       End...
 
12)

Pruská armáda o síle 70 tisíc mužů vpadla bez formálního vypovězení války ze tří stran do Saska; Lipsko i Drážďany se ocitly v pruských rukou a saské vojsko bylo obklíčeno u Pirny. Fridrich II. zahájil tzv. sedmiletou válku (1756-1763).

1745 20. ledna
1756 26. srpna
1757 7. května-20. června

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 10,0 sekundy
Dat:
2017-01-16 13:16:34 Nick: HAF

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY