Marie Terezie - 1740-1780 - test


Popis stránky

Marie Terezie - 1740-1780 - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
Tipy na dárky
This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Marie Terezie - 1740-1780 - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
Chyba
 
1)

Marie Terezie schválila návrh dvorního rady F. A. Raaba na poddanskou reformu (tzv. raabizaci) v Čechách; její podstatou bylo rozdělení vrchnostenských dvorů mezi poddané a převedení robot na peněžité platy (reluice). Tím se mělo dosáhnout v duchu tereziánského kameralismu zvýšení zemědělské výroby a zvýšení populace. Raab si možnost této reformy ověřoval od roku 1775 na bývalých jezuitských panstvích v Žirči a Žacléři, kde se plně osvědčila. Realizace raabizace se setkala s nepochopením feudálních vrchností, a tak byla provedena jen na komorních, nadačních, klášterních a některých městských a šlechtických statcích (celkem na 105 panstvích). Při prováděné raabizaci došlo ke vzniku nových obcí (128 v Čechách, 117 na Moravě).

1745 30. září
1778 24. května
1777 1. března
 
2)

Návrhy na rozdělení zemí Koruny české: 1. saský plán předpokládal, že Sasko získá východní Čechy s Prahou a Horní Slezsko, Prusko zabere Dolní Slezsko a Bavorsko západní Čechy, takže Marii Terezii by zůstala jen Morava; 2. Bavorsko žádalo pro sebe celé Čechy s královským titulem, Sasku byla přisouzena Morava s Horním Slezskem a Prusku Dolní Slezsko.

1741 květen
1751 23. ledna
1779 8. března
 
3)

Počátek selských bouří na Těšínsku; poddaní (ze 137 vesnic) odmítali konat své robotní povinnosti a mnozí opustili vesnice. Postupně se nepokoje rozšířily i na frýdecké a fryštátské panství a na Opavsko. Sedláci se domáhali snížení svých povinností a žádali státní úřady i císařovnu o ochranu před útlakem vrchností a jejich úředníků. Do Vídně docházely prosby a supliky, některé rodiny z obavy před trestem uprchly do Pruského Slezska. Nepokoje se protáhly až do konce roku 1767; k částečnému uklidnění přispěla ustavená dvorská urbariální komise, která vypracovala nové urbáře. Na rozdíl od Čech a Moravy nebyly totiž na mnohých slezských panstvích žádné starší písemné záznamy o poddanských povinnostech.

1743 září-únor 1744
1766 10. dubna
1783 30. března
 
4)

Praha byla osvobozena od Prusů. Nastal totální ústup pruských vojenských jednotek z Čech - přes Hradec Králové, Trutnov a Broumov do Kladska a Horního Slezska. Do poloviny prosince 1744 byly Čechy od Prusů vyčištěny.

1744 26. listopadu
1749 1. května
1748 30. července
 
5)

Uzavřena tajná spojenecká smlouva (tzv. westminsterská) mezi Anglií a Pruskem o vzájemné neutralitě.

1748 30. července
1751 30. ledna
1756 16. ledna
 
6)

Karel III. vydal Osvobozovací patent, v němž vyzval obyvatelstvo Čech, aby se zbraní v ruce vystoupilo proti rakouskému vojsku; za účast v selském povstání sliboval osvobození z nevolnictví a daňové úlevy. Autorem textu a jeho šiřitelem byl šlechtic Karel David, horlivý člen bavorské strany mezi českou šlechtou. Výzva se setkala s ohlasem jen na Kouřimsku a Boleslavsku.

1756 16. ledna
1765 1. ledna
1742 5. července
 
7)

Vstoupil v platnost tzv. první tereziánský katastr; práce na katastru (soupisu pozemků a všech dalších užitků podrobených obecné zemské berni a dávkám) byla zahájena stavovskou rektifikační komisí již v roce 1713. Katastr nahradil berní rulu a lánové rejstříky z poloviny 17. století. Evidoval nejen půdu, ale i měšťanské domy, řemesla a Židy, přičemž stanovil jednotný berní základ z čistého výnosu poddanských usedlostí (rustikálu). Přihlížel k bonitě půdy, ale přeceňoval pozemkové vlastnictví ve srovnání s řemesly.

1771 1. června
1748 1. května
1741 24. října
 
8)

Rakouská armáda (vedená hrabětem Neippergem) byla poražena Pruskem v bitvě u Molvic (Malujowic) na Odře a ustoupila k obraně Kladska, Horního Slezska a Moravy. Bitva však neměla rozhodující význam, až do září 1741 probíhala spletitá diplomatická jednání, na nichž měly podíl skoro všechny evropské státy, zejména Francie (maršál Belle-Isle), která se stala protektorkou plánu na rozdělení habsburské monarchie. Podílníky na tomto připravovaném dělení se mělo vedle Bavorska a Pruska stát i Španělsko, Francie a Sasko.

1741 10. dubna
1774 6. prosince
1753 1. dubna
 
9)

Vídeňská vláda vydala patent o výrobě příze a plátna v Českém království; v patentu se poukazovalo na to, že se v Čechách vyrábí nestejnoměrná příze, proto byly stanoveny technologické postupy.

1780 31. prosince
1742 28. července
1750 3. srpna
 
10)

Marie Terezie podepsala patent o soupisu obyvatelstva v rakouské monarchii; první konskripce (soupis) obyvatel byl proveden v následujícím roce. Podařilo se jej uskutečnit jen za cenu mnoha chyb a nepřesností. Celkový počet obyvatel monarchie činil 18,8 milionu, z čehož žilo v Čechách 2,493 milionu lidí (sídlili ve 244 městech, 303 městečkách a 11 287 obcích) a na Moravě i ve Slezsku 1,42 milionu. Od roku 1762 probíhaly konskripce každoročně. Prováděly je nejdříve vrchnostenské a církevní úřady, od roku 1771 pak vojenské a politické úřady. Moderní sčítání začalo od roku 1869 a následovalo přibližně v desetiletých intervalech.

1771 1. června
1783-1785
1753 13. října
 
11)

Zřízena dvorská studijní komise ve Vídni.

1775 13. srpna
1748 konec ledna
1760 3. června
 
12)

Vyšel císařský robotní patent pro Slezsko; představoval kompromis mezi návrhem F. Blanca (člena urbariální komise) a stávajícími poměry. Jeho vzorem byl zvláště robotní patent pro Čechy (1738). V zásadě se mělo robotovat 3 dny v týdnu, další Blancovy návrhy nebyly prosazeny pro odpor šlechty.

1742 25. května
1742 5. srpna
1771 6. července

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 59,8629 sekundy
Dat:
2019-09-14 16:33:13 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet