Adolf Hitler - životopis díl II.
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Adolf Hitler - životopis díl II. - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Chyba
 
1)Adolf Hitler
Od první chvíle po příchodu (1913) byl Mnichovem ______ . Studovat se zde ani nepokusil
zhnusen
nadšen
last  next  Top End
 
2)Adolf Hitler
A ani povolávacímu rozkazu se nevyhnul______
a byl odveden
, ale u komise byl shledán služby neschopným ze zdravotních důvodů
last  next  Top End
 
3)Adolf Hitler
V Mnichově se jeho chudinská anabáze ______
již neopakovala
opakovala
last  next  Top End
 
4)Adolf Hitler
Přestože byl v Rakousku uznán neschopným pro službu v armádě, v Mnichově se pln „vlasteneckého“ (německého) nadšení přihlásil jako dobrovolník do ______ . pěšího záložního pluku u bavorské armády
1
2
16
last  next  Top End
 
5)Adolf Hitler
V armádě dostal důležitý úkol, ______ .
stal se z něj polní kurýr - doručoval po zákopech rozkazy
zaměrovat cíle pro dělostřelectvo a kreslit mapy
stal se z něj politruk a burcoval ve vojácích nacionální hrdost
last  next  Top End
 
6)Adolf Hitler
V srpnu roku ______ Železný kříž I. třídy, kterého si po zbytek života velice cenil, nosil ho stále u sebe a dával ho na odiv
1917
1915
1918
last  next  Top End
 
7)Adolf Hitler
Na konci I. světové války byl ______ .
poručík
pouhý desátník
kapitán
last  next  Top End
 
8)Adolf Hitler
V roce 1916 zasáhl zákop, ve kterém se Hitler nalézal, granát a téměř všichni muži v něm zahynuli. Hitler ale přežil se zraněním ______ .
lebky
nohy
hrudníku
last  next  Top End
 
9)Adolf Hitler
Sám popisoval období, které trávil ve válce, jako ______ .
nejhorší období svého života
nejkrásnější období svého života
dobu hrůzy a strachu
last  next  Top End
 
10)Adolf Hitler
Podle jeho kolegů z vojny prý i ______ dovolenou
odmítal
rád jezdil na
potřeboval často
last  next  Top End
 
11)Adolf Hitler
Na podzim roku 1918 byl odvezen po otravě plynem (v bitvě u města ______ ), po které dočasně oslepl, do lazaretu v Pomořanech.
Yperit
Yper
Yperin
last  next  Top End
 
12)Adolf Hitler
Zde se dozvěděl o revoluci, která 9. listopadu vedla k ______ císaře.
atentátu na
abdikaci
popravě
last  next  Top End
 
13)Adolf Hitler
Po tomto zjištění se prý naprosto zhroutil a začal s teorií o ničitelích nordického světa - ______
komunistech
Slovanech
Židech
last  next  Top End
 
14)Adolf Hitler
Kdy byla zahájena Pařížská mírová konference ve Versailles?
8. 10. 1919
8. 11. 1919
18. 1. 1919
last  next  Top End
 
15)Adolf Hitler
Jejím cílem bylo podepsat mírové smlouvy, jejichž podmínky diktovaly především ______
Velká Británie, USA, Francie, ale i Itálie a Japonsko.
Rakousko a Německo
Rusko a Černá Hora
last  next  Top End
 
16)Adolf Hitler
Mimo jiné muselo Německo odstoupit přibližně 13 % říšského území, omezit válečnou flotilu, omezit ozbrojené síly na 100 000 mužů a platit velmi vysoké finanční reparace, které činili ______ $
330 000 000
33 000 000 000
33 000 000
last  next  Top End
 
17)Adolf Hitler
Od roku 1918 pracoval jako ______ druhého pěšího pluku, za svou píli byl odměněn jmenováním do tiskové a informační kanceláře politického oddělení oblastního velitelství.
velitel
informátor vyšetřovací komise
rozvědčík
last  next  Top End
 
18)Adolf Hitler
V září 1919 dostal rozkaz, aby prošetřil činnost malé levicové Německé dělnické strany (Deutsche Arbeiterpartei, DAP). V té době neměla strana více než ______ členů.
500
50
5 000
last  next  Top End
 
19)Adolf Hitler
Kdo stranu DAP založil?
paradoxně právě Adolf Hitler
Josef Goebbels
Anton Drexler
last  next  Top End
 
20)Adolf Hitler
V roce 1920 si vzal na starost stranickou propagandu a ______ ve Festsaalu slavného Hofbräuhausu pronesl ve svém proslovu „neměnných“ 25 bodů programu DAP, ve kterém formuloval poprvé veřejně antisemitská opatření, vytvoření Velkého Německa, silnou centrální vládu, odmítnutí Versailleské smlouy, zestátnění velkých kartelů a trest smrti pro lichváře.
24. února 1920
17. března 1923
2. června 1921
last  next  Top End
 
21)Adolf Hitler
„Parteiadler“ – je znak NSDAP s německým orlem držícím svastiku. Co je to SVASTIKA?
hákový kříž
věnec z dubových ratolestí
věnec vítězů udělovaný v antickém Řecku
last  next  Top End
 
22)Adolf Hitler
V témže roce, 7. srpna, bylo na salzburském zasedání oficiálně přijato jako znak NSDAP prastaré kultovní znamení, symbol ______
říšské orlice
hákového kříže
dubového listu
last  next  Top End
 
23)Adolf Hitler
V roce 1921 se pokusilo vedení strany Hitlera zbavit zveřejněním pamfletu, ve kterém se mluvilo o Hitlerově touze po moci a o tom, že je ______
francouzského původu
Žid
slovanského původu
last  next  Top End
 
24)Adolf Hitler
Jak tento „palácový převrat“ skončil?
zdarem a Hitler se dočasně ocitl ve vězení
nezdarem

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 35,9510 sekundy
Dat:
2013-12-26 22:04:59 Nick: Katy

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY