Adolf Hitler - životopis díl II.


Popis stránky

Adolf Hitler - životopis díl II. - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Adolf Hitler - životopis díl II. - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Chyba
 
1)Adolf Hitler
Od první chvíle po příchodu (1913) byl Mnichovem ______ . Studovat se zde ani nepokusil
zhnusen
nadšen
 
2)Adolf Hitler
A ani povolávacímu rozkazu se nevyhnul______
a byl odveden
, ale u komise byl shledán služby neschopným ze zdravotních důvodů
 
3)Adolf Hitler
V Mnichově se jeho chudinská anabáze ______
opakovala
již neopakovala
 
4)Adolf Hitler
Přestože byl v Rakousku uznán neschopným pro službu v armádě, v Mnichově se pln „vlasteneckého“ (německého) nadšení přihlásil jako dobrovolník do ______ . pěšího záložního pluku u bavorské armády
2
16
1
 
5)Adolf Hitler
V armádě dostal důležitý úkol, ______ .
zaměrovat cíle pro dělostřelectvo a kreslit mapy
stal se z něj polní kurýr - doručoval po zákopech rozkazy
stal se z něj politruk a burcoval ve vojácích nacionální hrdost
 
6)Adolf Hitler
V srpnu roku ______ Železný kříž I. třídy, kterého si po zbytek života velice cenil, nosil ho stále u sebe a dával ho na odiv
1915
1918
1917
 
7)Adolf Hitler
Na konci I. světové války byl ______ .
kapitán
poručík
pouhý desátník
 
8)Adolf Hitler
V roce 1916 zasáhl zákop, ve kterém se Hitler nalézal, granát a téměř všichni muži v něm zahynuli. Hitler ale přežil se zraněním ______ .
hrudníku
lebky
nohy
 
9)Adolf Hitler
Sám popisoval období, které trávil ve válce, jako ______ .
nejhorší období svého života
nejkrásnější období svého života
dobu hrůzy a strachu
 
10)Adolf Hitler
Podle jeho kolegů z vojny prý i ______ dovolenou
potřeboval často
rád jezdil na
odmítal
 
11)Adolf Hitler
Na podzim roku 1918 byl odvezen po otravě plynem (v bitvě u města ______ ), po které dočasně oslepl, do lazaretu v Pomořanech.
Yperit
Yperin
Yper
 
12)Adolf Hitler
Zde se dozvěděl o revoluci, která 9. listopadu vedla k ______ císaře.
popravě
abdikaci
atentátu na
 
13)Adolf Hitler
Po tomto zjištění se prý naprosto zhroutil a začal s teorií o ničitelích nordického světa - ______
komunistech
Slovanech
Židech
 
14)Adolf Hitler
Kdy byla zahájena Pařížská mírová konference ve Versailles?
8. 11. 1919
8. 10. 1919
18. 1. 1919
 
15)Adolf Hitler
Jejím cílem bylo podepsat mírové smlouvy, jejichž podmínky diktovaly především ______
Velká Británie, USA, Francie, ale i Itálie a Japonsko.
Rusko a Černá Hora
Rakousko a Německo
 
16)Adolf Hitler
Mimo jiné muselo Německo odstoupit přibližně 13 % říšského území, omezit válečnou flotilu, omezit ozbrojené síly na 100 000 mužů a platit velmi vysoké finanční reparace, které činili ______ $
33 000 000
33 000 000 000
330 000 000
 
17)Adolf Hitler
Od roku 1918 pracoval jako ______ druhého pěšího pluku, za svou píli byl odměněn jmenováním do tiskové a informační kanceláře politického oddělení oblastního velitelství.
rozvědčík
velitel
informátor vyšetřovací komise
 
18)Adolf Hitler
V září 1919 dostal rozkaz, aby prošetřil činnost malé levicové Německé dělnické strany (Deutsche Arbeiterpartei, DAP). V té době neměla strana více než ______ členů.
50
5 000
500
 
19)Adolf Hitler
Kdo stranu DAP založil?
paradoxně právě Adolf Hitler
Anton Drexler
Josef Goebbels
 
20)Adolf Hitler
V roce 1920 si vzal na starost stranickou propagandu a ______ ve Festsaalu slavného Hofbräuhausu pronesl ve svém proslovu „neměnných“ 25 bodů programu DAP, ve kterém formuloval poprvé veřejně antisemitská opatření, vytvoření Velkého Německa, silnou centrální vládu, odmítnutí Versailleské smlouy, zestátnění velkých kartelů a trest smrti pro lichváře.
24. února 1920
2. června 1921
17. března 1923
 
21)Adolf Hitler
„Parteiadler“ – je znak NSDAP s německým orlem držícím svastiku. Co je to SVASTIKA?
věnec vítězů udělovaný v antickém Řecku
hákový kříž
věnec z dubových ratolestí
 
22)Adolf Hitler
V témže roce, 7. srpna, bylo na salzburském zasedání oficiálně přijato jako znak NSDAP prastaré kultovní znamení, symbol ______
hákového kříže
říšské orlice
dubového listu
 
23)Adolf Hitler
V roce 1921 se pokusilo vedení strany Hitlera zbavit zveřejněním pamfletu, ve kterém se mluvilo o Hitlerově touze po moci a o tom, že je ______
francouzského původu
slovanského původu
Žid
 
24)Adolf Hitler
Jak tento „palácový převrat“ skončil?
zdarem a Hitler se dočasně ocitl ve vězení
nezdarem

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet