Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

král Jazdkart povoluje křesťanům konání celoperského církevního koncilu v Seleukii; jeho účastníci přijímají závěry koncilu nikajského.

410 n. l.
633 – 651 n. l.
363 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Husrav I. Anóšarván perským králem; rozsáhlé reformy daňového systému a vojska, částečné odškodnění osob postižených mazdakovskými bouřemi.

276 – 293 n. l.
611 – 619 n. l.
531 – 579 n. l.
last  next  Top End
 
3)

s pomocí vojsk císaře Maurikia vítězí Husrav nad Bahrámem Čóvénem a přebírá vládu v zemi; Bahrám odchází do exilu k Turkům, kde je brzy nato zavražděn.

481/482 – 484 n. l.
591 n. l.
421 – 422 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Arabové vstupují do Chorásánu na východě perské říše.

427 n. l.
před 421 n. l.
650/651 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Husrav II. Parvéz perským králem; na severovýchodě říše zakládá jeho strýc Vistám separatistický státní útvar a vládne tam zhruba do roku 600 jako samostatný panovník.

243 – 244 n. l.
627 n. l.
591 – 628 n. l.
last  next  Top End
 
6)

při převratu v Byzanci je usmrcen původce Maurikiovy smrti císař Fokas; nový císař Herakleios Peršanům neúspěšně nabízí mír.

610 n. l.
496 – 499 n. l.
481/482 – 484 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Šápúr II., vnuk Narsův, perským králem; na trůn dosedá jako nemluvně.

636/637 n. l.
po 330 n. l.
309 – 379 n. l.
last  next  Top End
 
8)

válka s Římem končí navzdory počátečním potížím příznivě; císař Philippus Arabs se zavazuje k placení tributu.

588 – 589 n. l.
611 – 619 n. l.
243 – 244 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Husrav II. zajímá an-Nu‘mána III., vládce lachmovského státu na pomezí perské Mezopotámie, a dává ho usmrtit; lachmovská monarchie do té doby tvořila nárazníkové pásmo mezi perskou říší a Arábií.

cca 286/287 n. l.
602 n. l.
283 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Jazdkart II. perským králem; zásahy do života židovských obcí v říši.

439 – 457 n. l.
276 n. l.
650/651 n. l.
last  next  Top End
 
11)

římský císař Iulianus vpadá s 80 000–90 000 muži do perské říše, proniká až ke Ktésifóntu, na zpátečním pochodu je však zabit v bitvě; jeho nástupce Iovianus uzavírá s Šápúrem mír, jednostranně výhodný pro Sásánovce; Římané ztrácejí Nisibis a Singaru a zavazují se, že nebudou podporovat Arménii.

488 n. l.
579 – 590 n. l.
363 n. l.
last  next  Top End
 
12)

pod vlivem prince Husrava se zhoršuje králův vztah k Mazdakovi a jeho stoupencům.

256 n. l.
672 n. l.
po 520 n. l.
last  next  Top End
 
13)

Husravův pokus dobýt ve spolku s Avary Konstantinopol končí nezdarem.

630 – 633 n. l.
626 n. l.
591 – 628 n. l.
last  next  Top End
 
14)

pád posádkového města Dura Európos.

256 n. l.
628 n. l.
421 – 422 n. l.
last  next  Top End
 
15)

sásánovská vojska svádějí boje s různými etniky na východě.

503 – 505/506 n. l.
243 – 244 n. l.
597/598 n. l.
last  next  Top End
 
16)

císař Justinus II. porušuje mírovou dohodu z roku 561 a neúspěšně obléhá Nisibis; počátek vleklé persko-byzantské války, neustále přerušované vyjednáváním.

572 n. l.
po 400 n. l.
439 – 457 n. l.
last  next  Top End
 
17)

za vlády Bahráma II. získává Kartír rozhodující vliv na vnitřní politiku monarchie; stává se nejvyšším móbadem, soudcem říše a představeným chrámu ohně ve Stachru, kolébce dynastie; na jeho popud zasahuje král proti jiným věroukám, zvláště proti křesťanství, manicheismu, judaismu a buddhismu.

442 n. l.
240/241 – 271/272 n. l.
276 – 293 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY