Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Jazdkart III. posílá vyslance k čínskému dvoru, aby získal spojence proti Arabům; jednání jsou bezvýsledná.

634 n. l.
532 n. l.
638 n. l.
last  next  Top End
 
2)

pád Dastagerdu, oblíbené královy rezidence; útěk Husrava II., jeho sesazení a zavraždění; mír mezi Herakleiem a novým králem Kavádem II. Šéroé – Peršané musí vyklidit všechny dobyté byzantské državy.

602 n. l.
238 – 239 n. l.
628 n. l.
last  next  Top End
 
3)

římský císař Iulianus vpadá s 80 000–90 000 muži do perské říše, proniká až ke Ktésifóntu, na zpátečním pochodu je však zabit v bitvě; jeho nástupce Iovianus uzavírá s Šápúrem mír, jednostranně výhodný pro Sásánovce; Římané ztrácejí Nisibis a Singaru a zavazují se, že nebudou podporovat Arménii.

588 – 589 n. l.
363 n. l.
494/495 n. l.
last  next  Top End
 
4)

obnovení války s Římem; dobytí města Amidy na horním Tigridu; chionitský král Grumbatés Šápúrovým spojencem.

603 n. l.
359 n. l.
503 – 505/506 n. l.
last  next  Top End
 
5)

církevní koncil v Gundéšápúru vyhlašuje nestoriánskou formu křesťanství za závaznou pro věřící v perské říši.

528/529 n. l.
484 n. l.
232 – 233 n. l.
last  next  Top End
 
6)

státní záležitosti za vlády krále Valgaše řídí velmož jménem Sóchrá.

484 – 488 n. l.
cca 228 – 230 n. l.
316/317 n. l.
last  next  Top End
 
7)

prorok Muhammad umírá v Medíně; většina Arábie pod muslimskou kontrolou.

po 330 n. l.
338 – 344 n. l.
632 n. l.
last  next  Top End
 
8)

v bitvě u Nehávandu v Médii je sásánovské vojsko rozdrceno; Jazdkart III. prchá dále na východ.

638 n. l.
642 n. l.
579 – 590 n. l.
last  next  Top End
 
9)

turecký král Šáva vpadá do perské říše, je však poražen vojevůdcem Bahrámem Čóvénem a v boji zabit.

588 – 589 n. l.
po 520 n. l.
316/317 n. l.
last  next  Top End
 
10)

sásánovská vojska dobývají na Habeši Jemen a zřizují zde perský vazalský stát; narození proroka Muhammada v Mekce.

484 – 488 n. l.
570 n. l.
633 – 651 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Peršané a Byzantinci sjednávají příměří na pět let; císař je nucen zaplatit Husravovi 2000 liber zlata.

427 n. l.
628 – 630 n. l.
545 n. l.
last  next  Top End
 
12)

snaha Jazdkartova ministra Mihra Narsé prosadit v Arménii zarathuštrismus vyvolává vzpouru; sásánovským vojskům se ji podaří potlačit.

522/523 n. l.
450/451 n. l.
572 n. l.
last  next  Top End
 
13)

Arabové vpadají do Mezopotámie a porážejí sásánovská vojska v bitvě u Kádisíje; pád Ktésifóntu.

636/637 n. l.
602 n. l.
532 n. l.
last  next  Top End
 
14)

Jazdkart II. perským králem; zásahy do života židovských obcí v říši.

442 n. l.
439 – 457 n. l.
628 n. l.
last  next  Top End
 
15)

po krátké válce uzavírá Jazdkart mír s Theodosiem II. (zachování statu quo).

442 n. l.
651/652 n. l.
633 – 651 n. l.
last  next  Top End
 
16)

při převratu v Byzanci je usmrcen původce Maurikiovy smrti císař Fokas; nový císař Herakleios Peršanům neúspěšně nabízí mír.

610 n. l.
260 n. l.
338 – 344 n. l.
last  next  Top End
 
17)

Peršané musí přerušit konflikt v Mezopotámii a věnovat se obraně svých severovýchodních hranic (boje s hunským kmenem Chionitů).

232 – 233 n. l.
350 – 358/359 n. l.
439 – 457 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY