Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test


Popis stránky

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

za vlády Bahráma II. získává Kartír rozhodující vliv na vnitřní politiku monarchie; stává se nejvyšším móbadem, soudcem říše a představeným chrámu ohně ve Stachru, kolébce dynastie; na jeho popud zasahuje král proti jiným věroukám, zvláště proti křesťanství, manicheismu, judaismu a buddhismu.

276 – 293 n. l.
359 n. l.
579 – 590 n. l.
last      next    Top       End...
 
2)

Šápúr I., syn Ardašírův, perským králem; jeho prvním krokem je dobytí a rozboření Hatry (smrt tamního krále Sanatrúka II.).

240/241 – 271/272 n. l.
494/495 n. l.
cca 506 – 516 n. l.
last      next    Top       End...
 
3)

válka s hefthalitským králem Ašnavázem končí těžkou porážkou Sásánovců; král i jeho syn Kavád upadají do zajetí, z něhož jsou propuštěni až za vysoké výkupné.

466 – 469 n. l.
316/317 n. l.
632 n. l.
last      next    Top       End...
 
4)

Husrav I. Anóšarván perským králem; rozsáhlé reformy daňového systému a vojska, částečné odškodnění osob postižených mazdakovskými bouřemi.

591 n. l.
531 – 579 n. l.
672 n. l.
last      next    Top       End...
 
5)

palmýrský vládce Odaenathus zahajuje v zastoupení císaře Galliena protiútok a dvakrát proniká až ke Ktésifóntu; stabilizace poměrů na římsko-perském pomezí.

po 262 n. l.
623 n. l.
410 n. l.
last      next    Top       End...
 
6)

církevní koncil v Gundéšápúru vyhlašuje nestoriánskou formu křesťanství za závaznou pro věřící v perské říši.

636/637 n. l.
232 – 233 n. l.
484 n. l.
last      next    Top       End...
 
7)

boje s římským císařem Alexandrem Severem nevedou k jednoznačnému výsledku.

428 n. l.
232 – 233 n. l.
238 – 239 n. l.
last      next    Top       End...
 
8)

sásánovská vojska dobývají na Byzanci Edessu, Amidu, Mardin a Aleppo (Berroiu).

636/637 n. l.
kol. 605 n. l.
po 400 n. l.
last      next    Top       End...
 
9)

Jazdkart III. posílá vyslance k čínskému dvoru, aby získal spojence proti Arabům; jednání jsou bezvýsledná.

638 n. l.
276 n. l.
597/598 n. l.
last      next    Top       End...
 
10)

„věčný mír“ s východořímským císařem Justinianem I.

603 n. l.
623 n. l.
532 n. l.
last      next    Top       End...
 
11)

arabské poselstvo vyzývá krále Jazdkarta, aby buď přestoupil k islámu, nebo platil chalífu Umarovi tribut; Jazdkart to odmítá.

399 – 421 n. l.
338 n. l.
634 n. l.
last      next    Top       End...
 
12)

velmoži zbavují Kaváda I. vlády a odsuzují ho k doživotnímu vězení v „Pevnosti zapomenutí“ v Chúzistánu; Kavád odtud prchá k Hefthalitům.

630 – 633 n. l.
642 n. l.
496 n. l.
last      next    Top       End...
 
13)

lidový kazatel Mazdak, hlásající myšlenky spravedlivého rozdělení majetku, získává krále pro svou věc; při následných mazdakovských bouřích je oloupeno velké množství šlechticů a vydrancovány jejich statky.

638 n. l.
428 n. l.
494/495 – 496 n. l.
last      next    Top       End...
 
14)

prorok Muhammad umírá v Medíně; většina Arábie pod muslimskou kontrolou.

588 – 589 n. l.
632 n. l.
před 421 n. l.
last      next    Top       End...
 
15)

násilná smrt Jazdkarta III. znamená faktický konec sásánovské monarchie; králův syn Péróz (III.) se s čínskou pomocí pokouší znovu dobýt Chorásán.

591 n. l.
651/652 n. l.
kol. 605 n. l.
last      next    Top       End...
 
16)

Jazdkart III., vnuk Husrava II., perským králem.

633 – 651 n. l.
359 n. l.
399 – 421 n. l.
last      next    Top       End...
 
17)

státní záležitosti za vlády krále Valgaše řídí velmož jménem Sóchrá.

484 – 488 n. l.
459 n. l.
603 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY