Názvy a jejich význam - středověk - test.


Popis stránky

Názvy a jejich význam - středověk - test. Co bo bylo léno? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Názvy a jejich význam - středověk - test. Co bo bylo léno? A další otázky - vyberte správné možnosti.
Chyba
 
1)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo - co to bylo páže?
Děvečka sloužící v kuchyni
Sluha vybíraný z nuzných rodin, nemající žádnou budoucnost
Mladý hoch z urozené rodiny sloužící rytíři, který se také jednou mohl stát rytířem
 
2)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to bylo panství?
Ekonomické centrum života ve středověku, uprostřed byl panský hrad, nebo zámek místního pána
Oblast, kde král již neměl žádnou moc
Neomezená plocha země patřící rytíři, kde si mohl dělat, co chtěl
 
3)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Hrad - mohli se poddaní schovat na panský hrad v době války?
Ano a bylo to i výhodné, hrad měl více posádky na obranu
Ne, protože museli bránit hrad v předních okopech
Ne a to z důvodu zásob jídla
 
4)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to byly tzv. křížové výpravy?
Náboženské války mezi křesťany a muslimy o kontrolu nad Svatou zemí, zejména Jeruzalémem
Výpravy určené pouze na potlačení Husitů v Čechách
Výpravy na protlačení pohanů v Rusku
 
5)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Jakou moc měl biskup?
Měl jen okrajovou funkci a nesměl zasahovat do řízení státu
Stál většinou na vrcholu církevní hierarchie v království
Měl jen církevní moc a to jen regionální
 
6)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Jaké bylo hlavní město Byzantské říše?
Istanbul
Cařihrad
Konstantinopol
 
7)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Mohli založit Kyjevskou Rus Vikingové?
NE
ANO
 
8)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Erb - k čemu primárně sloužil na štítu a zbroji?
K zastrašení protivníka a vyvolání paniky
K odlišení králů a mocných od ostatního vojska
Pouze jako ozdoba
 
9)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to byly cechy?
Sdružení řemeslníků
Bojové útvary Husitů
Původní název pro Čechy
 
10)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kolik lidí zemřelo na tzv. černou smrt?
Téměř 90% obyvatel všech zemí
Asi 80% populace Evropy
Asi třetina Evropy
 
11)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo to byl rytíř?
Válečník, který jezdil na koni a měl na sobě brnění z těžkého kovu
Muž, který v armádě odsloužil 10 let
Páni kteří jezdili jen po turnajích a neúčastnili se bojů
 
12)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo to byl Karel I. Veliký - Charlemagne?
Otec Karla IV., král lucemburský, císař římský
První císař Svaté říše římské, rozšířil Franskou říši v nejmocnější celek v západní Evropě
Německý císař, který sjednotil germánské kmeny v říši zvanou Alamánie, nejmocnější svazek germánů v západní Evropě
 
13)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Feudální systém je?
Všichni lidé musí být katolíci, pracovat a modlit se a pro všechny platí stejná pravidla
Panovník rozdělil zemi pánům. Páni vládli svým panstvím dle svých pravidel za slib věrnosti a oddanosti králi ve všech směrech
Všichni lidé jsou si rovni a mají stejná práva a platí pro ně stejné zákony
 
14)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Jaké postavení měla Byzantská říše ve středověku pro evropské země?
Byzantská říše byla známa snad jen tím že z ní k nám přišli bratři ze Soluně - Cyril a Metoděj
Byzantská říše ve středověku již neexistovala
Byla to jedna z nejsilnějších říší ovlivňujících Evropu
 
15)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo to byli Frankové?
Nejbohatší rod v Evropě
Keltské kmeny sídlící na území dnešní České republiky
Germánské kmeny sídlící na území dnešní Francie
 
16)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo byl hradní pán, majitel hradu?
Vládce oblasti, který již nemusel poslouchat příkazy krále
Vládce, který spadal přímo pod krále
Samostatný vládce, který měl stejné pravomoci jako jeho král
 
17)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Rytířský řád vznikající koncem 11. století byl?
Rytíři mniši, kteří měli za úkol chránit Evropu před nevěřícími
Skupina rytířů Svaté říše římské, která již byla na penzi
Vyznamenání za oddanost králi nesouvisející s náboženstvím
 
18)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to byla reconquista?
Dobytí Španělska Maury
Vytlačení Maurů z Pyrenejského poloostrova
Dohoda mezi Španěly a Maury o odstoupení Portugalska Maurům
 
19)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to bylo léno?
Kniha zákonů vydávaná jednou ročně samotným králem
Území, které spravoval pouze nejstarší králův syn
Určité území, funkce, práva, majetek propůjčený vazalu (např. hradnímu pánu) ke správě většinou za slib naprosté oddanosti králi/lennímu pánu
 
20)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Kdo to byl vazal?
Muž střežící vstupní bránu do hradu
Rolník při žních, který vázal snopy
Ten kdo slíbil věrnost svému pánu a dostal propůjčený majetek, či úřad k užívání
 
21)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Co to byl hradní příkop?
Sloužil k přívodu vody do hradu
Vyhloubené koryto kolem hradu často naplněné vodou
Úniková chodba v době nebezpečí
 
22)Názvy a jejich význam - středověk - test.
Mistr - řemeslník byl?
Byl řemeslník, který své řemeslo vykonával nejméně 2 roky
Byl to řemeslník, který dosáhl věku 40 let
Nejvyšší postavení v cechu po cechmistrovi, mistr mohl vlastnit obchod a najmout si tovaryše a učně

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 11,1380 sekundy
Dat:
2019-09-14 15:46:18 Nick: josé

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet